Projektin kustannuksista

Voiko projektille saada rahallista tukea takautuvasti?
Periaatteessa ei. Tärkeintä Lönnströmin taidemuseon toiminnassa on museon ja taiteilijan välinen yhteistyö projektin valmistelussa. Tämän näkökulman pitää tulla selkeästi esiin myös hakemuksessa.  Projektin suunnittelu ja valmistelu voi kuitenkin olla alkanut jo ennen hakemuksen jättämistä.

Haittaako, jos projektille on jo aiemmin myönnetty rahoitusta?
Ei haittaa. Projektien valmisteluvaiheet voivat olla pitkiä. Emme edellytä, ettei mitään valmistelua olisi tapahtunut ennen yhteisen projektin toteuttamisvaihetta.

Mihin kustannuksiin projektiraha on tarkoitettu?
Projektille on varattu yhteensä 100 000 euroa. Summa sisältää työskentelykorvauksen. Hakija määrittelee itse korvauksen määrän ja huomioi kustannusarviossa sen sivukulut. Korvauksen osuus voi olla korkeintaan 30% projektin kustannuksista. Projekti voidaan toteuttaa myös huomattavasti pienemmillä kustannuksilla. Kts. kohta kustannusarvio

Miksi taiteilija määrittelee itse työskentelykorvauksen hakemuksessa?
Projektit ja taiteilijan rooli projektissa ovat tapauskohtaisia. Siksi taiteilija määrittelee itse korvauksen ja suhteuttaa sen projektin muihin kuluihin. Työskentelykorvauksen osuudesta voidaan neuvotella valintavaiheessa.

Maksetaanko työskentelykorvaus kaikille työryhmän jäsenille?
Korvaus on tarkoitettu hakijana olevalle kuvataiteilijalle tai työryhmälle. Jos saajana on työryhmä, korvaus jaetaan ryhmälle sen esittämällä tavalla. Muille projektissa työskenteleville palkkio tai työkorvaus tulee varata projektin tuotantokuluista ja sen tulee näkyä kustannusarviossa.

Maksetaanko työskentelykorvauksesta veroa?

Työskentelykorvaus on veronalaista tuloa, josta suoritetaan ennakonpidätys.

Taiteilijaryhmä työskentelee osuuskuntana. Voiko osuuskunta olla hakijana?

Kyllä voi, mutta kustannusarviossa on syytä huomioida, että osuuskunnalle tai muulle yhteisölle maksettava työskentelykorvaus sisältää arvonlisäveron. Osuuskunnan on tilitettävä valtiolle saamastaan työskentelykorvauksesta arvonlisävero (24%).

Mitä sivukuluja työskentelykorvaukselle on laskettava kustannusarvioon.
Mikäli työskentelykorvaus maksetaan palkkana, tulee sen sivukuluina huomioida työnantajan sosiaalivakuutusmaksut. Sivukuluihin kannattaa varata noin 28%.

Maksaako museo työskentelykorvauksen ja tuotantokulujen lisäksi projektin muita kuluja?
Työskentelykorvaus ja projektin tuotantokulujen lisäksi museo vastaa omien käytäntöjensä mukaisesti projektin hallinnoimisesta (taloushallinnon lisäksi suunnittelupalavereihin liittyvät kulut, kuten matkat ja yöpymiset), projektiin liittyvästä yleisötyöstä (esim. taidekasvatukseen liittyvä toiminta), dokumentoimisesta (projektin seuraaminen verkossa ja projektin vaiheiden tallentaminen), viestinnästä kotimaassa (esim. mediatiedotteet, sosiaalinen media ja mahdolliset painotuotteet). Näitä kuluja ei tarvitse budjetoida projektin kustannusarvioon.

Mitä kustannusarviossa tulisi huomioida?
Kustannusarviossa on hyvä olla väljyyttä yllättäviä kuluja varten.