Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

HAKEMINEN

Kuka voi hakea Lönnström-projektin tekijäksi?
Hakijan on oltava kuvataiteilija tai hänen tulee toimia kuvataidekentällä taiteilijan asemassa. Hakija voi ehdottaa projektia, jonka hän itse luo ja johon hänellä on tekijänoikeus. Hakijana voi olla työryhmä, johon voi kuulua kuvataiteilijan lisäksi muiden alojen toimijoita. 

Miten oma ehdotus kannattaa esitellä hakemuksessa?
Tavoitteena on vakuuttaa lukija siitä, että ehdotettu hanke on tärkeä ja sen toteuttaminen on mahdollista. Esittele suunnitelma selkeästi ja kattavasti. Kuvaile sekä sisältöä että käytännön toteutusta. Kaikkien yksityiskohtien ei tarvitse olla vielä mietittynä, mutta kerro onnistuneen toteutuksen kannalta olennaiset seikat.

TOTEUTUS

Minkälaisia projekteja Lönnströmin taidemuseo ei etsi?
Valmiita konsepteja, taidenäyttely- tai kirjaprojekteja tai toisintoja jo aiemmin toteutuneista hankkeista.

Voiko hakea teoksella, joka on toteutettu aiemmin tai on jo ollut esillä?
Aiemmin toteutettu hanke ei voi toteutua samanlaisena, mutta teos voi olla jatkoa aiemmalle teokselle, esitykselle tai projektille.

Missä projektin voi toteuttaa?
Lönnströmin taidemuseo ei määrittele toteutukselle paikkaa etukäteen. Paikan täytyy olla laillinen, mahdollinen ja jollakin keinolla saavutettava. Hakemuksessa kuvaillaan, millainen ympäristö soveltuu projektille, onko se realistinen ja mitä toiveita hakijalla on sen suhteen. Valmis ehdotus esityspaikaksi ei ole välttämätön.

KUSTANNUKSET

Voiko valittavalle projektille saada rahallista tukea takautuvasti?
Teoksen valmistelu voi olla alkanut ennen hakemuksen jättämistä, mutta museon rahoitus ei kata ennen valintaa toteutuneita kuluja.

Voiko projektille olla jo muuta rahoitusta ja voiko sille hakea rahoitusta valinnan jälkeen?

Teoksen valmistelu voi olla jo käynnissä, kunhan teosta ei ole esitetty muualla. Jos sille on jo olemassa rahoitusta, esitä se kustannusarviossa niin, että museon osuus ja muu rahoitus käyvät selvästi ilmi. Projektin aikana toteutukseen voi hakea lisärahoitusta. Taiteilijan vastuulla on tällöin esittää sekä museolle että muulle rahoittajalle mitä rahoitus kattaa ja mikä sen suhde on museon myöntämiin tuotantokuluihin.

Maksetaanko työskentelykorvaus kaikille työryhmän jäsenille?
Jos saajana on työryhmä, korvaus jaetaan ryhmälle sen esittämällä tavalla. Muille mahdollisille palkansaajille palkka tai työkorvaus sivukuluineen tulee varata projektin tuotantokuluista ja sen tulee näkyä kustannusarviossa. 

Voiko hakijana olla osuuskunta?
Kyllä voi. Tällöin budjetoidun työskentelykorvaukseen tulee sisältyä arvonlisävero.

Maksaako museo työskentelykorvauksen ja tuotantokulujen lisäksi projektin muita kuluja?
Museo vastaa omien käytäntöjensä mukaisesti projektin hallinnon kuluista, yleisötyöstä, dokumentoimisesta ja viestinnästä. Näitä kuluja ei tarvitse sisällyttää projektin kustannusarvioon.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Millaisia yhteistyökumppaneita Lönnström-projektilla voi olla?

Yhteistyökumppaneiden tarve ja rooli riippuvat projektin sisällöstä. Yhteistyö voi liittyä esimerkiksi toteutuspaikkaan, materiaaleihin, yleisötyöhön tai markkinointiin. Mahdollisia kumppaneita ovat esimerkiksi järjestöt, oppilaitokset tai yritykset.

Milloin yhteistyökumppaneita kannattaa lähestyä?
Haluttuun yhteistyökumppaniin voi ottaa yhteyttä hakuvaiheessa, jos siitä on hyötyä esimerkiksi kustannusten arvioimisessa. Yhteydenotto voi odottaa myös myöhempään ajankohtaan valinnan jälkeen ja museolla voi silloin olla siinä aktiivinen rooli.

YLEISÖTYÖ JA DOKUMENTOINTI

Mitä projektin yleisötyö on?
Toivomme, että projektia voi seurata koko prosessin ajan. Yleisötyötä voi olla esimerkiksi luento, opastus, taiteilijatapaaminen, työpaja, yhteisöllinen tapahtuma, blogin pitäminen tai teemapäivä. Museo ja taiteilija suunnittelevat yhdessä, millaiset yleisökohtaamiset sopivat teoksen luonteeseen parhaiten.

Miten projekti dokumentoidaan?
Projektia dokumentoidaan yhteistyössä. Museo tallentaa projektin etenemistä ja säilyttää kertyneet aineistot. Taiteilija luovuttaa museon arkistoon kopiot omista projektin aikana syntyvistä dokumentointiaineistoistaan.