Projektin kustannuksista

Voiko projektille saada rahallista tukea takautuvasti?

Periaatteessa ei, mutta joissakin erikoistapauksissa tätäkin voidaan harkita, jos projektin työstäminen on alkanut ennen sen varsinaista toteuttamista. Tärkeintä Lönnströmin taidemuseon toiminnassa on museon ja taiteilijan välinen yhteistyö. Tämän näkökulman pitää tulla selkeästi esiin projektin toteuttamisessa.
 
Haittaako, jos projektille on jo aiemmin myönnetty rahoitusta?
Ei haittaa. Projektien valmisteluvaiheet voivat olla pitkiä. Emme edellytä, ettei mitään valmistelua olisi tapahtunut ennen yhteisen projektin toteuttamisvaihetta. Edellytämme kuitenkin, että yleisö ei ole päässyt osalliseksi projektista ennen sen toteuttamista.

Mihin kustannuksiin projektiraha on tarkoitettu?
Projektille on varattu yhteensä 100 000 euroa. Summa sisältää taiteilijakorvauksen. Hakija määrittelee itse korvauksen summan ja huomioi kustannusarviossa sen sivukulut. Vaikuttava projekti voidaan toteuttaa myös huomattavasti pienemmillä kustannuksilla.

Projektirahalla tulee kattaa projektin toteuttamiseen liittyvät kustannukset, kuten tuotanto- ja materiaalikustannukset, mahdollisiin rakenteisiin ja esitystekniikkaan liittyvät kustannukset, matka- ja yöpymiskulut sekä työryhmän kyseessä ollessa sen kulut.

Projektirahalla katetaan kaikki suoraan projektin toteuttamiseen liittyvät työvoimakulut, myös hakijan taiteilijakorvaus. Lönnströmin taidemuseon henkilökuntaan ei kuulu esim. teknistä henkilöstöä.

Kustannusarviossa summat ilmoitetaan niin että ne sisältävät arvonlisäverot ja työnantajan sivukulut.

Hakijan tulee esittää hakemuksen kustannusarviossa arvio siitä, miten projektin kustannukset jakautuvat.

Miksi taiteilija määrittelee itse taiteilijakorvauksen hakemuksessa?
Projektit ovat hyvin erilaisia, myös taiteilijan rooli niissä. Siksi taiteilija määrittelee itse korvauksen ja suhteuttaa sen projektin muihin kuluihin. Taiteilijakorvauksesta voidaan neuvotella valintavaiheessa.

Maksetaanko taiteilijakorvaus kaikille työryhmän jäsenille?
Korvaus on tarkoitettu hakijana olevalle kuvataiteilijalle tai taiteilijaryhmälle. Jos saajana on työryhmä, korvaus jaetaan ryhmän taiteilijoille ryhmän esittämällä tavalla. Muille projektissa työskenteleville palkkio tai työkorvaus tulee varata projektirahasta ja sen tulee näkyä kustannusarviossa.

Maksetaanko taiteilijakorvauksesta veroa?

Taiteilijakorvaus on veronalaista tuloa, josta museo suorittaa ennakonpidätyksen.

Taiteilijaryhmä työskentelee osuuskuntana. Voiko osuuskunta olla hakijana?

Kyllä voi mutta huomioittehan, että osuuskunnalle tai muulle yhteisölle maksettava taiteilijakorvaus sisältää arvonlisäveron. Osuuskunnan on tilitettävä valtiolle saamastaan työskentelykorvauksesta arvonlisävero (24 %).

Mitä sivukuluja taiteilijakorvaukselle on laskettava kustannusarvioon?
Mikäli taiteilijakorvaus maksetaan palkkana, tulee sen sivukuluina huomioida työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (Lisätietoja: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uutiset/2017/ty%C3%B6nantajan-ja-ty%C3%B6ntekij%C3%A4n-el%C3%A4ke--ja-vakuutusmaksuprosentit-2018/). Sivukuluihin voi varata noin 25%.

Maksaako museo projektirahan lisäksi projektin muita kuluja?
Projektin tuotantokustannusten lisäksi museo vastaa omien käytäntöjensä mukaisesti projektiin liittyvästä yleisötyöstä (esim. tekstit ja niiden käännökset ja taidekasvatukseen liittyvä toiminta), dokumentoimisesta (projektin seuraaminen verkossa tai projektin dokumentoiminen arkistoa varten), viestinnästä (esim. tiedotteiden kääntäminen, painotuotteiden painatuskustannukset tai muut markkinointikulut)jahallinnoimisesta (taloushallinnon lisäksi suunnittelupalavereihin liittyvät kulut kuten matkat ja yöpymiset). 

Mitä kustannusarviossa tulisi huomioida?
Kustannusarviossa on hyvä olla väljyyttä yllättäviä kuluja varten.

  • Facebook
  • Twitter